Privacy Verklaring Diana Grose

Ik vind jouw privacy net zo belangrijk als jij. Daarom doe ik er van alles aan om de persoonlijke informatie die je aan ons verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te behandelen. Je bent vrij om het te helemaal door te lezen. Maar in kort wil ik je aangeven dat de eventuele gegevens die ik van jou en door jou krijg bij mij in veilige handen zijn. 

Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Diana Grose. De eigenaresse van Praktijk Body Heart & Soul gevestigd in Alkmaar,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37125988.

 

Welke gegevens ik verzamel en waarom

 

Als je beslist om gebruik te maken van mijn diensten heb ik je contact gegevens nodig. Ik, en ik alleen, gebruik deze gegevens om contact met je te houden en om een nota te schrijven.

Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Telefoon nummer/ mobiel nummer
 • Emailadres
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polis nummer)
 • Bepaalde ter zake doende medische gegevens

 

Verwerken persoonsgegevens

 

Ik vraag alleen naar details zoals je zorgverzekering en medische gegevens nadat je toegezegd hebt met mij te willen gaan werken. Als je na een kennismakingsgesprek ervan af ziet, dan verdwijnen jouw contactgegevens van mijn systeem.

 

Ik ben de enige die toegaan heeft tot de gegevens over jouw gezondheid. Alles wat geschreven is op een vragenlijst/formulier of tijdens

een gesprek gezegd is, blijft bij mij. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Jouw persoonsgegevens worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Delen met anderen

 

Mocht het nodig of zinvol zijn dat ik informatie over of van jou doorgeef aan een andere zorgverlener (zoals huisarts, collega of waarnemer) zal dat alleen gebeuren met jouw expliciete toestemming (zie volgende rubriek).

Hoe ik omga met de medisch dossiers van mijn cliënten?

 

Jouw dossier bevat schriftelijke aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde vragenlijsten, onderzoeken, adviezen en behandelingen.

 

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts of de specialist.

 

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent dat ik ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik door mijn waarnemer (indien nodig) tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat mijn accountant een financiële verslag kan opmaken. Met deze persoon heb ik een verwerkingsovereenkomst gesloten om de zorgen voor een standaard niveau van beveiliging van dit soort gegevens.

 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

 

Hoelang bewaar ik de gegevens?

Ik ben verplicht volgens de Wet op de Geneeskundig Behandelovereenkomst (WGBO) om jouw gegevens 15 jaar na beëindiging van de consulten te bewaren. Deze gegevens worden bewaard in een afgesloten ruimte waartoe niemand anders toegang heeft.

 

Jouw rechten

Ik respecteer jouw privacy sowieso vanuit mijn professionele ethiek. Het recht om jouw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen heb je ten alle tijd. Je mag mij hierover altijd aanspreken.